Historia parafii

Bielsko-Biała to miasto położone na południowym krańcu Polski. Tereny te zostały schrystianizowane podczas misji świętych braci Cyryla i Metodego jeszcze przed oficjalnym chrztem Polski.

W związku ze stale zwiększającą się liczbą wiernych prawosławnych zamieszkających Bielsko-Białą i okolice Biskup Łódzki i Poznański Atanazy w grudniu 2017 roku zwrócił się do biskupa rzymskokatolickiej diecezji bielsko-żywieckiej Romana Pindla z prośbą o zgodę na odprawianie prawosławnych nabożeństw w Kościele Trójcy Przenajświętszej.

10 marca 2018 roku po raz pierwszy został odsłużony moleben przez ks. Mikołaja Dziewiatowskiego z Sosnowca.

Pierwsza wizyta hierarchy w Bielsku-Białej odbyła się 12 stycznia 2019 roku. Odsłużono wówczas moleben z akatystem do Przenajświętszej Bogurodzicy, któremu przewodniczył Władyka w asyście duchownych z Sosnowca i Krakowa. Wyjątkowy dzień zebrał liczną grupę wiernych, Polaków, Ukraińców, Rosjan, Łemków i Ślązaków.

Wybrano wówczas koordynatora punktu duszpasterskiego, pana Aleksandra Kornijczuka. Pieczę duchową nad punktem powierzono ks. Mikołajowi Dziewiatowskiemu.

Kolejnym ważnym i radosnym punktem w funkcjonowaniu wspólnoty była Boska Liturgia celebrowana przez Władykę Atanazego w dniu 22 lutego 2020 roku.

1 sierpnia 2021 roku decyzją Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego, Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego, prawosławny punkt duszpasterski w Bielsku-Białej został przypisany do Parafii Prawosławnej w Częstochowie. Opiekę duchową nad wiernymi przejął proboszcz częstochowskiej parafii – ks. Marcin Bielawski.

Dekretem z dnia 16 stycznia 2023 roku punkt duszpasterski został przekształcony w samodzielną Parafię Prawosławną pw. Świętej Trójcy. Pierwszym proboszczem został ks. Marcin Bielawski sprawujący jednocześnie funkcję proboszcza Parafii Prawosławnej w Częstochowie.

Podczas Sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 23 marca 2023 roku Rada Miejska jednogłośnie wyraziła zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w rejonie ulic Rysiej i Jeżynowej. Nieustannie trwają przygotowania do rozpoczęcia na wspominanej działce wielkiego dzieła budowy świątyni na którą prawosławna społeczność Bielska-Białej jak i okolic tak długo od wielu lat czeka.

Decyzją Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Biskupa Atanazego 12 czerwca 2023 roku proboszczem bielskiej wspólnoty został ks. Michał Kuryło, który posługę sprawuje po dzień dzisiejszy.

3 sierpnia 2023 roku w Kancelarii Notarialnej podpisany został Akt Notarialny na mocy którego Miasto Bielsko-Biała oddaje grunt przy rogu ulic Jeżynowej i Rysiej w użytkowanie wieczyste dla Parafii Prawosławnej w Bielsku-Białej.

13 sierpnia 2023 roku na działce przy rogu ulic Jeżynowej i Rysiej miała miejsce pierwsza niedzielna Liturgia Święta sprawowana pod namiotem.

9 września przy obecności wielu duchownych z całej Polski Liturgię Świętą w kościele Przenajświętszej Trójcy sprawował Jego Ekscelencja Biskup Atanazy. Podczas Liturgii obecni byli licznie przybyli pielgrzymi  z innych parafii oraz zaproszeni goście.

Tego samego dnia na działce parafialnej odbyło się poświęcenie krzyża w miejscu budowy cerkwi. Ten niezwykle ważny i symboliczny moment dla życia prawosławnej diaspory zwieńczyły słowa biskupa Atanazego „Niech dobry Bóg pomoże, abyśmy w jak najkrótszym czasie mogli spotkać się nie pod namiotem a pod dachem świątyni zwieńczonej krzyżem”.

Z Błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego oraz Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego, Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego a przełomie listopada i grudnia 2023 roku rozebrana została cerkiew tymczasowa w Zaściankach koło Białegostoku. Rozebrana świątynia została przewieziona w częściach a następnie 22 lutego 2024 roku rozpoczęła się budowa cerkwi tymczasowej w Bielsku-Białej.

Pierwsza, inauguracyjna Liturgia Święta we wzniesionej cerkwi miała miejsce 31 marca 2024 roku. Od tej chwili społeczność Parafii Prawosławnej w Bielsku-Białej regularnie spotyka się na nabożeństwach w swojej tymczasowej świątyni.

Nieustannie trwają przygotowania dokumentacji do złożenia pozwolenia na budowę cerkwi docelowej oraz budynku parafialnego.